Projekt "Akademia kompetencji"

 

Tytuł projektu: Akademia kompetencji

Wnioskodawca:  Gmina Miasta Gostynin

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Okres realizacji: od: 01-07-2016 do: 30-06-2018

 

Wartość ogółem:   293 184,37 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 236 144,37 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 282 uczniów w tym 141 uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie do 30.06.2018 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i z języka angielskiego w okresie od IX 2016 do VI 2018.

 

Realizacji tego celu służyć będą zadania:

1)      Wyposażenie pracowni matematyki

2)      Wyposażenie pracowni języka angielskiego

3)      Wyposażenie pracowni przyrody

4)      Wyposażenie pracowni informatycznej

5)      Szkolenia dla nauczycieli

6)      Zajęcia z matematyki 2016/17

7)      Zajęcia z matematyki 2017/18

8)      Zajęcia z języka angielskiego 2016/17

9)      Zajęcia z języka angielskiego 2017/8

10)  Zajęcia z przyrody 2016/17

11)  Zajęcia z przyrody 2017/18

12)  Zajęcia komputerowe 2016/17

13)  Zajęcia komputerowe 2017/18

 Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 282 uczniów w tym 141 uczennic i 11 nauczycieli w tym 11 nauczycielek

 

Rezultaty:

 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 282 w tym 141 uczennic
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 11 w tym 11 nauczycielek
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 70 uczniów w tym 35 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu matematyki o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 70 uczniów w tym 35 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 35 uczniów w tym 17 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu języka angielskiego o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 35 uczniów w tym 17 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu przyrody o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 56 uczniów w tym 28 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje z zakresu przyrody o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 56 uczniów w tym 28 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje cyfrowe o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/17: 36 uczniów w tym 18 uczennic
 • liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje cyfrowe o min. 20% po realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/18: 36 uczniów w tym 18 uczennic
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 282
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 11
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu.:11
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 11
 • Liczba wyposażonych sal matematycznych: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do sali matematycznej:4
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do sali matematycznej:1
 • Liczba wyposażonych sal j. angielskiego: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do sali j. angielskiego: 2
 • Liczba wyposażonych sal przedmiotów przyrodniczych: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do sal przedmiotów przyrodniczych: 4
 • Liczba zakupionych zestawów pomocy dydaktycznych do sal przyrodniczych: 1
 • Liczba wyposażonych pracowni komputerowych: 1
 • Liczba zakupionych środków trwałych do pracowni komputerowych: 5

 

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej

ul. Józefa Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

tel.: 24 235 22 67

http://sp1gostynin.edu.pl