Regulamin rekrutacji do Projektu "Akademia kompetencji"

 

Regulamin rekrutacji

do Projektu pn.: „Akademia kompetencji”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

§ 1

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1) Projekt – projekt pn.:  „Akademia kompetencji”

2) Uczestnik Projektu – odpowiednio:

- dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie,

- nauczyciel – który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie.

3) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem,

4) Biuro Projektu – Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Józefa Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin, sekretariat Dyrektora Szkoły.

§ 2

Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pn.:  „Akademia kompetencji”, realizowanego przez Gminę Miasta Gostynin w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.
 3. Celem Projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych na rynku pracy u 282 uczniów (w tym 141 dziewczynek) Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie do 30.06.2018r. poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z: matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego w okresie od września 2016 r. do końca czerwca 2018 r.
 4. Zajęcia dodatkowe obejmują:

1)    Zajęcia z matematyki

- zajęcia wyrównawcze z matematyki ( z wykorzystaniem walidowanego produktu finalnego Mały inżynier). Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W roku szkolnym 2016/2017 zrekrutowane zostaną grupy: 3 grupy po 10 osób w IV klasie, 3 grupy po 10 osób w V klasie i 2 grupy po 10 osób w VI klasie. W roku szkolnym 2017/2018 grupy w klasach V i VI kontynuowały będą uczestnictwo w projekcie i dodatkowo zrekrutowane zostaną 2 grupy z klasy IV. Zajęcia odbywać się będą po 1 godzinie w tygodniu.

-zajęcia wyrównawcze z matematyki oparte na metodzie eksperymentalnej – uczestnikami będą ci sami uczniowie co w zajęciach wyrównawczych opisanych powyżej. Zajęcia odbywać się będą po 1 godzinie w tygodniu.

 Cel: wzrost poziomu kompetencji z matematyki.

2)    Zajęcia z języka angielskiego

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W roku szkolnym 2016/2017 zrekrutowane zostaną 3 grupy: 1 grupa 10 osobowa w IV klasie, 1 grupa 10 osobowa w V klasie i 1 grupa 10 osobowa w VI klasie. W roku szkolnym 2017/2018 grupy w klasach V i VI kontynuowały będą uczestnictwo w projekcie i dodatkowo zrekrutowana zostanie 1 grupa z klasy IV. Zajęcia odbywać się będą po 1 godzinie w tygodniu.

- zajęcia doskonalące z języka angielskiego prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W roku szkolnym 2016/2017 zrekrutowana zostanie 1 grupa 10 osobowa w V klasie, która kontynuować będzie zajęcia w roku szkolnym 2017/2018.

Cel: wzrost poziomu kompetencji z języka angielskiego.

3)    Zajęcia z przyrody

- zajęcia doskonalące z przyrody prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W roku szkolnym 2016/2017 zrekrutowane zostaną grupy: 2 grupy po 10 osób w IV klasie, 2 grupy po 10 osób w V klasie i 2 grupy po 10 osób w VI klasie. W roku szkolnym 2017/2018 grupy w klasach V i VI kontynuowały będą uczestnictwo w projekcie i dodatkowo zrekrutowane zostaną 2 grupy z klasy IV. Zajęcia odbywać się będą po 1 godzinie w tygodniu.

- zajęcia doskonalące z przyrody oparte na metodzie eksperymentalnej – uczestnikami będą ci sami uczniowie co w zajęciach doskonalących opisanych powyżej. Zajęcia odbywać się będą po 1 godzinie w tygodniu.

Cel: wzrost poziomu kompetencji z przyrody.

4)    Zajęcia komputerowe

Zajęcia zostaną podzielone na 4 części:

- zajęcia komputerowe wyrównawcze (2 grupy po 10 osób mieszane z klas IV-VI, 1 godzina w tygodniu),

- zajęcia wyrównawcze zajęć komputerowych (2 grupy po 10 osób mieszane z klas IV-VI, 1 godzina w tygodniu),

W zajęciach komputerowych wyrównawczych i zajęciach wyrównawczych zajęć komputerowych będą brali udział ci sami uczniowie.

- zajęcia komputerowe doskonalące (2 grupy po 10 osób mieszane z klas IV-VI, 1 godzina w tygodniu),

- zajęcia doskonalące zajęć komputerowych(2 grupy po 10 osób mieszane z klas IV-VI, 1 godzina w tygodniu).

W zajęciach komputerowych doskonalących i zajęciach doskonalących zajęć komputerowych będą brali udział ci sami uczniowie.

W roku szkolnym 2017/2018, w zastępstwie 2x6 uczniów z klasy VII zostanie zrekrutowanych 2x6 uczniów z klasy IV.

 1. Doskonalenie nauczycieli obejmuje:

- szkolenie w zakresie innowacyjnych metod nauczania (11 osób),

- szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce (11 osób),

- szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć w oparciu o zwalidowany produkt „Mały inżynier” (3 osoby).

 1. Liczba uczestników przewidzianych do udziału Projekcie wynosi 282 uczniów (141 dziewczynek) oraz 11 nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników projektu, liczba uczniów w grupach, liczba uczniów na poszczególnych zajęciach oraz podział ze względu na płeć mogą zostać zmienione.
 2. 7.    Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych po zakończonej podstawie programowej według ustalonego harmonogramu zajęć.

§ 3

Uczestnicy Projektu:

 1. 282 uczniów (w tym 141 dziewczynek) w wieku 9-12 lat, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, 265 uczniów z obszarów miejskich i 17 uczniów z obszarów wiejskich. W pierwszym roku do projektu przystąpi 220 uczniów (110 dziewczynek). W drugim roku uczniowie klasy siódmej zakończą udział w projekcie a do projektu przystąpi kolejnych 62 uczniów (31 dziewczynek). 84 uczniów (42 dziewczynki) pochodzić będzie z grup defaworyzowanych.

Spośród wszystkich uczestników projektu rekrutowanych grupę docelową stanowić będą:

- 100 uczniów (50 dziewczynek) zajęć wyrównawczych z matematyki,

- 40 uczniów (20 dziewczynek) zajęć wyrównawczych z języka angielskiego,

- 10 uczniów (5 dziewczynek) zajęć doskonalących z języka angielskiego,

- 80 uczniów (40 dziewczynek) zajęć doskonalących z przyrody,

- 26 uczniów (13 dziewczynek) zajęć wyrównawczych z informatyki,

- 26 uczniów (13 dziewczynek) zajęć doskonalących z informatyki.

 1. 11 nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie objętych wsparciem w ramach Projektu.

§ 4

Proces rekrutacji:

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 2. Ze względu na przesunięcie się terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rekrutacja będzie przebiegać w terminie 03.10. 2016 r. – 14.10.2016 r. (w roku szkolnym 2016/2017) oraz 01.09.2017 r. – 08.09.2017 r. (w roku szkolnym 2017/2018), w tym:

- dla uczniów: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. (rok szkolny 2016/2017),

- dla nauczycieli: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 07.10.2016 r.,

- dla uczniów: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 08.09.2017 r. (rok szkolny 2017/2018).

 1. Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialny jest:

- Koordynator projektu,

- Koordynator do spraw organizacyjnych.

4.         Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:   

1)    formularza zgłoszeniowego udziału w projekcie ucznia,

2)    formularza zgłoszeniowego nauczyciela do uczestnictwa w Projekcie,

3)    oświadczenia prawnego opiekuna uczestnika Projektu,

4)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Kryteria rekrutacji

Uczniowie klas V i VI rekrutowani będą w oparciu o ocenę na świadectwie z poszczególnych przedmiotów. W ten sposób utworzone zostaną grupy najsłabszych i najzdolniejszych uczniów. Uczniowie klasy IV rekrutowani będą w oparciu o wyniki testu sprawdzającego kompetencje z poszczególnych przedmiotów. Analogicznie jak w przypadku uczniów klas V i VI, uczniowie z najsłabszymi i najlepszymi wynikami zakwalifikowani będą do projektu. Jeden uczeń będzie mógł uczestniczyć w jednym rodzaju zajęć. Komisja stworzy listę zakwalifikowanych i listę rezerwową.

 1. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji rodzic/opiekun może zostać poproszony drogą mailową lub telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni zostanie skreślony z listy uczestników Projektu. Dodatkowo rodzic/opiekun może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
 2.  Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
  1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

1)    Spełnienie wymagań określonych w §3

2)    Wypełnienie i złożenie dokumentów o których mowa w §4, ust. 4

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik/czka Projektu, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel zobowiązani są podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza SL 2014.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 3. Osoby, których frekwencja na zajęciach (w okresach 3 miesięcznych) będzie wynosiła poniżej 80% mogą zostać usunięte z listy uczestników Projektu.
 4. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie na miejsce osoby zostaną zrekrutowane kolejno osoby znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, o ile stopień realizacji tych zajęć/szkoleń pozwoli na osiągnięcie przez uczestnika zakładanych rezultatów Projektu.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w Projekcie wymagana jest pisemna informacja o rezygnacji złożona przez rodzica/opiekuna do Biura Projektu wraz z podaniem przyczyny.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału nauczyciela w Projekcie wymagana jest pisemna informacja o rezygnacji złożona przez tego nauczyciela do Biura Projektu wraz z podaniem przyczyny.
 7. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Urzędu Miasta Gostynin
 8. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać Koordynatorowi Projektu.
 1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu tj. od 01.07.2016 r. – 31.07.2018 r., i może ulec zmianie w sytuacji konieczności zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu, zmiany dokumentów strategicznych, programowych lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Gostynin, dnia…………………..