Akademia kompetencji - sprawozdanie SP1

 

 

„Akademia Kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie to Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Systemowych 10.01.01 RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych dla uczniów na przyszłym rynku pracy.

Realizacją Projektu objętych jest 282 uczniów w ramach zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego oraz 9 nauczycieli prowadzących zajęcia. Termin realizacji od września 2016 roku do czerwca 2018 roku. Biuro projektu to sekretariat SP1, a na szkolnej stronie internetowej zamieszczone są informacje o Projekcie. Przeprowadzono rekrutację uczniów, zgromadzono dokumenty do realizacji, zorganizowano zajęcia wg stałych terminów a nauczyciele realizujący opracowali plan dydaktyczny swoich zajęć i prowadzą dzienniki zajęć oraz dokumentację fotograficzną. Zajęcia rozliczane są na podstawie miesięcznych kart pracy nauczycieli.

Projekt zakłada realizację celów, które zostały postawione podczas składania wniosku na podstawie dokładnej diagnozy Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016. Tym samym po uzyskaniu wówczas akceptacji pozyskano środki na jego realizację od roku szkolnego 2016/17.

Wartość ogółem pozyskanych środków finansowych na realizacje to 293 184,37 zł.

Realizacji  wymienionych celów służą zadania:

-wyposażenie pracowni matematyki, języka angielskiego, przyrody i zajęć komputerowych

Zakupiono już sprzęt określony we wniosku, sporządzono protokoły odbioru sprzętu i jest on montowany w pracowniach oraz wykorzystywany na zajęciach z uczniami.

-szkolenia dla nauczycieli

Zaplanowane szkolenia już przeprowadzono przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Szkolenia Nauczycieli Wydział w Płocku- „Innowacyjne metody nauczania” i „Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce” oraz Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć w oparciu o zwalidowany produkt „Mały inżynier”. Zgromadzono dokumentację ze szkoleń i uzyskane certyfikaty.

-zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, zajęć komputerowych, języka angielskiego i przyrody

Realizujący nauczyciele i liczba godzin zrealizowanych do końca grudnia 2016 roku:

Wanda Michalak 82 godz. , Elżbieta Jagodzińska 100 godz.

Anna Balcerzak 60 godz. , Renata Kuźniewska 24 godz.

Katarzyna Sosnowska 24 godz. , Agnieszka Grusiecka 12 godz. , Joanna Wesołowska 11 godz.

Edyta Mikulska 72 godz. , Maria Chromniak 72 godz.

- współpraca na zlecenie Urzędu Miasta Gostynina z koordynatorem miejskim i instytucjami przy realizacji Projektu Edyta Mikulska szkolny koordynator