Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

www.sp1gostynin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2019 r.

Strona internetowa nie  jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •  zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
  • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
  • zamieszczone na stronie teksty nie posiadają kontrastu czcionki dla osób niedowidzących,
  • zamieszczone na stronie treści nie posiadają warstwy OCR.

 

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. W zależności do możliwości finansowych i technicznych przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony do 31grudnia 2021 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20

Deklarację sporządzono na podstawie samoceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie pod numerem  24-235-22-67 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. -  Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2 jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze jednej kondygnacji – I piętro. W budynku znajduje się platforma schodowa. Przed wejściem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika Szkoły. Budynek posiada przed wejściem wjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku natomiast jest dostępna 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku od strony wschodniej, na schodach wewnętrznych przyklejone są taśmy dla osób słabowidzących. W obrębie pasa drogowego, przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Plan działania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie   [pobierz]

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego     [pobierz]

 

WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

Link do publikacji w zakresie standardów dostępności, przygotowanej przez Integracja.orghttps://www.integracja.org/wlacznik/