PROCEDURY

PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19

Regulamin organizacji zajęć w czasie stanu epidemii oraz zasady przygotowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   pobierz

 

 Procedury postępowania podczas przychodzenia uczniów do szkoły      pobierz

 Procedury postępowania podczas wychodzenia uczniów ze szkoły     pobierz

 Procedury postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz    pobierz

 

Procedury bezpieczeństwa w Punkcie Przedszkolnym i Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie związane z zapobieganiem Covid-19     pobierz

 


 

Procedura dostępu do pomieszczeń szkolnych po zakończonej pracy w szkole i w dniach wolnych od zajęć   pobierz

- Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej   pobierz

- Procedura dostępu do pomieszczeń szkolnych podczas pobytu uczniów   pobierz

- Procedura dotycząca zasad wykorzystania zapisów z monitoringu do realizacji wychowawczej szkoły   pobierz

- Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych   pobierz

- Procedura organizowania dyskotek szkolnych   pobierz 

- Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli   pobierz 

- Procedura postępowania dotycząca korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych   pobierz

- Procedura postępowania nauczyciela w przypadku zachowania ucznia utrudniającego prowadzenie lekcji   pobierz

- Procedura postępowania nauczyciela w przypadku zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych i odwołania lekcji   pobierz

- Procedura postępowania nauczyciela w razie ucieczki ucznia z lekcji   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły    pobierz

- Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i substancji psychoaktywnych   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku sytuacji znalezienia w szkole substancji lub przedmiotu, które mogą okazać się niebezpieczne   pobierz

- Procedura postępowania w przypadku zniszczenia przez ucznia mienia szkolnego lub osobistego   pobierz

- Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy lub agresji   pobierz

- Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej   pobierz

- Procedura zapewniania ochrony zwyczajnej pracy szkoły w przypadku nadzwyczajnego zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie   pobierz

- Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych   pobierz

- Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie   pobierz