Dokumenty do pobrania

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przyszłość zaczyna się dziś pobierz

Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy ucznia do Projektu     pobierz

Zał. 2 - Deklaracja udziału w Projekcie i formy wsparcia ucznia     pobierz

Zał. 3 - Formularz dotyczący spełnienia kryteriów premiujących przez ucznia   pobierz

Zał. 4 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do Projektu     pobierz

Zał. 5 - Deklaracja udziału w Projekcie i formy wsparcia nauczyciela     pobierz

Zał. 6 - Formularz dotyczący spełnienia kryteriów premiujących przez nauczyciela     pobierz

Zał. 7 - Oświadczenie uczestnika projektu     pobierz

Wersja dla słabo widzących znajduje się na stronie internetowej Gminy Miasta Gostynina w zakładce Fundusze europejskie – Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś”

Przyszłość zaczyna się dziś

Tytuł projektu i nazwa programu: „Przyszłość zaczyna się dziś” - projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.  

Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina

Realizatorzy: - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin,

                     - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin,

                     - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.

Całkowita wartość projektu:  1 028 108,69 zł

Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFS): 822 486,95 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 126 309,24 zł

Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego: 79 312,50 zł

Termin realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

Grupa docelowa: 236 uczniów (w tym 111 kobiet) oraz 34 nauczycieli (w tym 30 kobiet).

 

 1. Cel główny projektu: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 236 uczniów (w tym 111 kobiet) oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 3 Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gostynina przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach.

 

2. Zakres projektu obejmuję realizację 5 zadań:

1. Zajęcie wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego.

2. Zajęcia rozwijające z programowania i nauk przyrodniczych.

3. Szkolenia dla nauczycieli.

4. Zakup doposażenia.

5. Indywidualizacja nauczania.

 

Z przeprowadzonych w szkołach diagnoz wynika, że 130 uczniów nie radzi sobie z nauką matematyki, a 106 z nauką jęz. angielskiego. Wielu uczniów nie ma możliwości korzystania z dodatkowych, płatnych zajęć z tych przedmiotów. W związku z tym projekt zakłada organizację zajęć wyrównujących braki z zakresu wiedzy matematycznej i językowej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z matematyki będą również uczestniczyć w zajęciach rozwijających z programowania, a uczniowie korzystający z zajęć z jęz. angielskiego będą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających z nauk przyrodniczych. W ten sposób rozwijane będą kompetencje kluczowe oraz kształtowane umiejętności uniwersalne. Dodatkowo, 34 nauczycieli zadeklarowało chęć uczestnictwa w projekcie ze względu na potrzebę ciągłego doskonalenia i uzupełniania wiedzy. Zostaną dla nich zorganizowane specjalistyczne szkolenia. Spośród Grupy docelowej 57 uczniów będzie również objętych indywidualizacją nauczania. Są to osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dla których przewidziano zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno – kompensacyjne. Projekt zakłada również zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji założonych efektów.  

Planowane efekty:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3
 2. Liczba szkół, w których pracowanie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3
 3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 212
 4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 34
 5. Liczba uczniów, u których nastąpiło zmniejszenie trudności w spełnieniu wymogów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych: 51

 

 Wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 17
 2. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 3
 3. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 3
 4. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 236
 5. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 1%
 6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK): 3
 7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 34
 8. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu: 17
 9. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: 57

 

PROGRAMY ZAJĘĆ: /ZOBACZ/

 

Dane kontaktowe:

Beneficjent:

Gmina Miasta Gostynina

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

tel. 24 236 07 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Realizatorzy (Biura Projektu):

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 22 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. Gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin, tel. 236 02 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, ul. Polna 36, tel. 24 235 20 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

  

Przy realizacji ww. projektu przestrzegana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.