Przetarg nieograniczony

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Armii Krajowej w Gostyninie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /pobierz/

 

Informacja po otwarciu ofert  /pobierz/

 

           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY  /pobierz/

  1. SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  /pobierz/
  2. FORMULARZ  OFERTOWY  /pobierz/
  3. ZAŁĄCZNIKI   DO  FORMULARZA  OFERTOWEGO  /pobierz/
  4. WZÓR UMOWY-załącznik nr 2  /pobierz/
  5. SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – załącznik nr 3  /pobierz/
  6. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY – załącznik nr 4  /pobierz/
  7. OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  ALBO  BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO  TEJ  SAMEJ GRUPY   KAPITAŁOWEJ – załącznik nr 5  /pobierz/
  8. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCÓW – załącznik nr 6  /pobierz/
  9. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  – załącznik nr 7  /pobierz/
  10. WZÓR ZOBOWIĄZANIA  PODMIOTU  TRZECIEGO  DO  ODDANIA  DO DYSPOZYCJI  ZASOBÓW  W  TRAKCIE  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA – załącznik nr 8  /pobierz/

 

 

Ogłoszenie nr 510283803-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

 
Ogłoszenie nr 510283803-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie: Dostawa produktów
spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy