Ogłoszenie nr 620283-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

Ogłoszenie nr 620283-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie:

Dostawa artykułów żywnościowych do Stołówki

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

1. Ogłoszenie BZP 620283-N-2017   [pobierz]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   [pobierz]

3. Zał 1 formularz ofertowy   [pobierz]

4. Zał. 2 wzór umowy   [pobierz]

5. Zał. 3 szczegółowy opis przedmiotu   [pobierz]

6. Zał. 4 oświadczenie wykonawcy   [pobierz]

7. Zał. 5 oświadczenie dotyczące przesłanek   [pobierz]

8. Zał. 6 oświadczenie o przynależności   [pobierz]

9. Zał. 7 oświadczenie dotyczące podwykonawców   [pobierz]

10. Zał. 8 wzór zobowiązania   [pobierz]

11. Załącznik do formularza ofertowego     [pobierz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 100476 - 2017 z dnia 2017-06-26 r.

 

Gostynin: Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 524439-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, krajowy numer identyfikacyjny 90335700000, ul. ul. Ozdowskiego  2, 09500   Gostynin, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 24 235 22 67, faks 24 235 22 67, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): www.sp1gostynin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SP1. 271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty budowlane polegające na remoncie korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie, przy ul. Ozdowskiego 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie, 2) roboty malarskie wewnątrz budynku, 3) rozebranie posadzek, 4) montaż posadzek z paneli podłogowych, 5) przemurowanie przewodów kominowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoy Podstawowej nr 1 w Gostyninie

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT219999.96
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Global Systems Marcin Balcerzak,  ,  ul.Żeromskiego 27,  09-500,  Gostynin,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 219999.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219999.96
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219999.96
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gostynin, dnia 21.06.2017 r.

 

 

SP1. 271.1.3.2017

 

 

        

 

 

 

IInformacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku                             Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak
09-500 Gostynin, ul. Żeromskiego 27

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00 pkt

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt

termin płatności faktury –    10,00 pkt

Łącznie –   100,00 pkt

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

          Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta  przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.