Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gostynin, dnia 21.06.2017 r.

 

 

SP1. 271.1.3.2017

 

 

        

 

 

 

IInformacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku                             Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak
09-500 Gostynin, ul. Żeromskiego 27

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00 pkt

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt

termin płatności faktury –    10,00 pkt

Łącznie –   100,00 pkt

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

          Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta  przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Informacja po otwarciu ofert

Gostynin, dnia 19.06.2017 r.

 

   

SP1.271.1.2.2017

 

Informacja po otwarciu ofert

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:

 

Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 230.115,77zł brutto.

  Oferty złożyli:

  Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena
(brutto)


termin wykonania zamówienia

okres gwarancji
(jakości dla robót budowlanych)

warunki płatności
(termin płatności faktury)


1

Global Systems
Marcin Balcerzak
ul.
Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin

219.999,96 zł


zgodnie z SIWZ

48 - miesiące


termin płatności faktury – 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

Ogłoszenie nr 524439-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   /POBIERZ/

 

Ogłoszenie nr 524439-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie: Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

Czytaj więcej...