Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 365509 - 2016 z dnia 2016-12-13 

Gostynin: Dostawa produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gostynin, dnia 05.12.2016r.

 

SP1. 392.01.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie informuje, że w dniu 02 grudnia2016r. w postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2016/2017

 Dostawa Produktów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1w Gostyninie

Numer Zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 350630-2016:

data zamieszczenia 24.11.2016 Gostynin: Dostawa produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1

w Gostyninie


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 350630 - 2016;

data zamieszczenia: 24.11.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY pobierz

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pobierz

 

OFERTA pobierz

 

WZÓR UMOWY pobierz

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pobierz

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pobierz

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA pobierz

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI pobierz

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW pobierz

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA pobierz

 

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO pobierz