Rok szkolny 2016/2017 - ogłoszenie nr 2

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie

im. Armii Krajowej w Gostyninie

 

Numer Zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 365248 - 2016;

data zamieszczenia 13. 12. 2016r.Gostynin: Dostawa produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1

w Gostyninie


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 365248 - 2016;

data zamieszczenia: 13. 12. 2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY pobierz

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pobierz

 

OFERTA pobierz

 

WZÓR UMOWY pobierz

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pobierz

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pobierz

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA pobierz

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI pobierz

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW pobierz

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA pobierz

 

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO pobierz