Ogłoszenie nr 524439-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   /POBIERZ/

 

Ogłoszenie nr 524439-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie: Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

 

* Ogłoszenie BZP nr 524439 dla SP1  /pobierz/

* SIWZ Remont SP 1   /pobierz/

Zał. nr 1 formularz ofertowy   /pobierz/

Zał nr 2

- opis techniczny   /pobierz/

- mapa   /pobierz/

- przedmiar SP1   /pobierz/

- SP1 parter   /pobierz/

- SP1 piętro   /pobierz/

- SP1 piwnica   /pobierz/

- specyfikacja roboty malarskie, panele   /pobierz/

* Załącznik nr 3 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia   /pobierz/

* Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu   /pobierz/


* Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania   /pobierz/


* Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia w sprawie przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   /pobierz/


* Załącznik nr 7 - wzór UMOWY   /pobierz/


* Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia dotyczące podwykonawców   /pobierz/