Informacja po otwarciu ofert

Gostynin, dnia 19.06.2017 r.

 

   

SP1.271.1.2.2017

 

Informacja po otwarciu ofert

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:

 

Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 230.115,77zł brutto.

  Oferty złożyli:

  Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena
(brutto)


termin wykonania zamówienia

okres gwarancji
(jakości dla robót budowlanych)

warunki płatności
(termin płatności faktury)


1

Global Systems
Marcin Balcerzak
ul.
Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin

219.999,96 zł


zgodnie z SIWZ

48 - miesiące


termin płatności faktury – 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego