Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gostynin, dnia 21.06.2017 r.

 

 

SP1. 271.1.3.2017

 

 

        

 

 

 

IInformacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Remont korytarzy, klatek schodowych i wybranych sal w budynku                             Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak
09-500 Gostynin, ul. Żeromskiego 27

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00 pkt

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt

termin płatności faktury –    10,00 pkt

Łącznie –   100,00 pkt

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

          Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta  przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.